Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki

Rola Compliance w organizacji. Od ryzyk do procedur. Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne. Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów. Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design

Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki

Opis szkolenia

Zapraszamy na 6-dniowy kurs umożliwiający zdobycie praktycznej wiedzy prawnej i biznesowej niezbędnej do pełnienia roli Compliance Officera. Zajęcia o charakterze teoretycznym zostaną przeprowadzone w formule online (Moduły: I, II, IV i V), a zajęcia warsztatowe odbędą się stacjonarnie w Warszawie (Moduły: III i VI). 

Funkcja Compliance Officera (CO) w organizacji

Compliance to sposób organizacji przedsiębiorstwa, polegający na stworzeniu odpowiedniej struktury i stosowaniu odpowiednich systemowych środków zapobiegawczych, które redukują ryzyko wystąpienia nieprawidłowości powstałych wskutek działania pracowników lub partnerów handlowych. Ma on zapobiec łamaniu regulacji prawnych, zasad prawa, dobrowolnie przyjętych regulacji i promować działanie zgodne ze standardami etycznymi.

Osoba powoływana na stanowisko Compliance Officera:

 • identyfikuje i zarządza ryzykiem w organizacji,
 • pracuje nad zasadami i regulacjami wewnętrznymi i weryfikuje ich przestrzeganie,
 • doradza w zakresie stosowania się do nowych obowiązków prawnych,
 • prowadzi audyty wewnętrzne (lub współpracuje z podmiotami, które je prowadzą),
 • nadzoruje system informowania o nieprawidłowościach w organizacji,
 • dba o etyczne działanie pracowników i bezpieczną współpracę z kontrahentami.

Compliance Officer powinien posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną z zakresu przepisów i dobrych praktyk biznesowych by móc proponować efektywne rozwiązania, które będą akceptowane i przestrzegane w organizacji. Kurs ma zapewnić Ci nie tylko podstawy teoretyczne, ale też potrzebną wiedzę i intuicję praktyczną.

W trakcie kursu, dowiesz się m.in.:

 • Jakie są podstawy prawne compliance?
 • Jaki jest status CO w organizacji?
 • Jakie obowiązki ma CO?
 • Jak skutecznie wdrożyć system compliance w organizacji?
 • Jak mapować ryzyko w organizacji?
 • Jak efektywnie komunikować zasady compliance w organizacji?
 • Jak wykrywać i rozpatrywać nieprawidłowości?
 • Jak weryfikować kontrahenta (w tym pod kątem AML i sankcji)?
 • Jakie są najnowsze trendy w compliance?

Kurs dla Compliance Officera prowadzony przez prawników z dedykowanego zespołu compliance przeznaczony jest dla osób pełniących funkcję Compliance Officera, prawnika wewnętrznego lub planujących prowadzić lub uczestniczyć w projektach z dziedziny compliance.

Cel kursu

Kurs składający się z 6 modułów tematycznych (30h zajęć) umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy prawnej i biznesowej niezbędnej do pełnienia roli Compliance Officera w organizacji i przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji CO lub prawnika wewnętrznego lub chcą poszerzyć praktyczne umiejętności i uporządkować wiedzę z zakresu compliance.

Formuła zajęć

W ramach kursu będą przeprowadzone 4 zajęcia o charakterze teoretycznym (online) i 2 zajęcia o charakterze warsztatowym (stacjonarne), które pomogą Państwu utrwalić wiedzę i poznać realia pełnienia funkcji compliance w organizacji.

Podczas części teoretycznej uczestnicy kursu poznają kluczowe obowiązki CO i zdobędą przekrojową wiedzę z zakresu compliance. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z realnymi problemami biznesowymi z praktyki z jakimi mierzyli się CO w organizacjach różnej wielkości. W ramach szkoleń uczestnicy będą poproszeni o samodzielne rozwiązanie przygotowanych przez prelegentów problemów praktycznych (case study). Następnie wspólnie z prowadzącymi będą analizowali przedstawione przypadki, by umieć zaadresować wszelkie wątpliwości pracowników i kadry menadżerskiej z nimi związane i wiedzieć w jaki sposób efektywnie wykonywać obowiązki CO. Dodatkowo po każdym szkoleniu uczestnicy będą poproszeni o wypełnienie testu wiedzy, który uwzględni wszystkie kluczowe zagadnienia omawiane podczas zajęć.


Moduł I: Compliance w przedsiębiorstwie i organizacji – baza wiedzy

[Online]

W pierwszym dniu przedstawimy najważniejsze informacje o podstawach prawnych compliance. Opowiemy w jaki sposób rola compliance i CO wpisuje się w organizację i jej procesy biznesowe oraz w jaki sposób budować i rozwijać Compliance Management System (CMS) zgodny z normami ISO. 

W ramach części praktycznej, uczestnicy nauczą się w jaki sposób komunikować i mówić o compliance, żeby uzasadnić swoją pozycję w organizacji. Pokażemy co jest ważne dla zarządu, pracowników, a co dla kontrahentów. Przeanalizujemy w jaki sposób zorganizować system compliance w organizacjach różnej wielkości na praktycznych przykładach oraz krok po kroku przejdziemy w jaki sposób przebiega proces certyfikacji wcielając się w rolę audytora.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jaki jest zakres zainteresowania compliance – definicje i zasady?
 • Jakie przepisy prawne, normy i regulacje branżowe wpływają na pracę Compliance Officera?
 • Jakie role w kontekście compliance pełnią poszczególne działy i stanowiska w organizacji?
 • Jaka jest rola i miejsce Compliance Officera w organizacji?
 • Jak wdrożyć skuteczny system compliance w organizacji?

Moduł II: Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem?

[Online]

Drugiego dnia omówimy najnowsze trendy w dziedzinie compliance. Zaczniemy od omówienia nadchodzących zmian w dziedzinie ESG w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Następnie poświęcimy większość czasu sposobom komunikowania zasad compliance. Opowiemy jak posługiwać się prostym językiem oraz postępować zgodnie z metodologią Legal Design by efektywnie edukować pracowników i kontrahentów. 

W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z przewodnikami i wytycznymi niezbędnymi do stworzenia raportu niefinansowego, wykonają transformacje językowe na tekście procedury i umowy w oparciu o metodologię Legal Design, a na koniec zaprojektują serię szkoleń dostosowaną pod określone grupy odbiorców.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

 • Co zmienia się w obszarze ESG i jakie są i będą obowiązki firm w tym zakresie?
 • W jaki sposób upraszczać komunikację prawną w organizacji być rozumianym przez pracowników i kontrahentów?
 • Co daje upraszczanie komunikacji – jakie realne korzyści dla organizacji płyną z Legal Design?
 • Jak często szkolić pracowników i jak robić to efektywnie – od klasycznego szkolenia po nowe formy dotarcia do pracowników – jak dobrać właściwą formę szkolenia?

Moduł III: Jak pracuje Compliance Officer? - praktyczne warsztaty 

[Warsztaty stacjonarne, Warszawa]

Trzeci dzień skupi się na temacie identyfikacji i mapowania ryzyk, a następnie systemowego podejścia do ich mitygowania. Omówimy w jaki sposób powstają mapy ryzyk, w jaki sposób zarządzać ryzykiem, a następnie omówimy poszczególne specyficzne ryzyka compliance oraz w jaki sposób mitygować je na poziomie procedur uwzględniając jednocześnie cele biznesu. Wszystko to wpiszemy w ramy modelowego systemu compliance omawianego w poprzednim dniu. 

W części praktycznej pokażemy przykładowe podejście do mapowania i wspólnie z uczestnikami stworzymy prostą mapę ryzyka. W dalszej części w praktyce przećwiczymy dobre praktyki wdrażania procedur – ich podstawowe elementy w tym najczęstsze błędy przy ich tworzeniu – wszystko podczas pisania przykładowej procedury.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jak prowadzić audyty dokumentacji i komunikacji?
 • Kiedy i jak komunikować się z organami publicznymi (w tym z organami ścigania)?
 • Jakie są metody zbierania dowodów oraz zasady prowadzenia i dokumentacji rozmów z pracownikami?
 • Jak tworzyć i realizować plany naprawcze?
 • Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności?
 • Jak skutecznie wdrażać procedury wewnętrzne w organizacji?

Moduł IV: Whistleblowing i postępowania wewnętrzne

[Online]

Czwarty  dzień poświęcony będzie wykrywaniu i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom. W pierwszej kolejności omówimy wymagania jakie ciążą na organizacjach w związku dyrektywą UE i polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów). Opowiemy jak efektywnie wdrożyć system whistleblowing oraz na jakie aspekty praktyczne należy zwrócić uwagę. Następnie omówimy sposób postępowania i prowadzenia postępowań wewnętrznych, w przypadku, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że nieprawidłowość mogła mieć miejsce. Omówimy w jaki sposób zbierać i zabezpieczać dowody, jak rozmawiać z pracownikami oraz jak kontaktować się z organami ścigania i prowadzić działania naprawcze. 

W części praktycznej przeanalizujemy rzeczywiste zgłoszenia nieprawidłowości i omówimy jakie działania zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem. Pokażemy w jaki sposób identyfikować nieprawidłowe komunikaty podczas audytu wewnętrznego oraz na przykładzie różnych nieprawidłowości (zidentyfikowanych w różny sposób i na różnych etapach) omówimy możliwe konsekwencje działań zaproponowanych przez uczestników kursu.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jaka jest rola sygnalistów w organizacji i co wymagają od nas przepisy prawne?
 • Jak zorganizować system whistleblowing w grupie kapitałowej, a jak w mniejszej organizacji?
 • Jak prowadzić postępowanie wewnętrzne by chronić interesy organizacji, jednocześnie chroniąc sygnalistę?
 • Jakie możliwości wykrywania nieprawidłowości ma organizacja – działania prewencyjne.
 • Jakie możliwość wyjaśniania nieprawidłowości i zapobiegania negatywnym skutkom nieprawidłowości ma organizacja – działania reaktywne.

Moduł V: Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów

[Online]

Piąty dzień zaczniemy od omówienia w jakim zakresie compliance interesuje się problemami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) w kontekście obowiązków wynikających z polskiej ustawy o AML. Następnie przedstawimy różne sposoby weryfikowania kontrahentów ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych wymogów wynikających z przepisów sankcyjnych.

W części praktycznej stworzymy procedurę AML w oparciu o różne oceny ryzyka. Na przykładzie rzeczywistego kontrahenta pokażemy jak wyszukiwać informacje o nim oraz pokażemy jak weryfikować listy sankcyjne ze wskazaniem narzędzi, które mogą być w tym pomocne. 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jak zidentyfikować status instytucji zobowiązanej na gruncie AML?
 • Jakie spełnić obowiązki instytucji zobowiązanej i jak praktycznie identyfikować ryzyko?
 • Jak ocenić wiarygodność kontrahenta i gdzie szukać informacji o kontrahencie?
 • Jakie są różne reżimy sankcyjne i jak wpływają one na organizację?
 • Jak zarządzać ryzykiem sankcyjnym?

Moduł VI: Efektywny system compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji - praktyczne warsztaty

[Warsztaty stacjonarne, Warszawa]

Podczas szóstego warsztatowego dnia omówimy jak budować efektywny system compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji, od identyfikowania ryzyk po budowanie systemów opartych na międzynarodowych normach ISO. Przeanalizujemy także sposoby detekcji korupcji w organizacji, opierając się na przykładowych sprawach i analizując proces od wykrycia naruszenia, po jego identyfikację, przeprowadzenie postępowania wewnętrznego i rekomendacje działań następczych.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jak identyfikować ryzyka korupcyjne?
 • Mechanizmy tworzenia ryzyk korupcyjnych i sposoby identyfikacji – case studies.
 • Jak budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o normy ISO?
 • Tworzenie efektywnych procedur antykorupcyjnych.
 • Praktyczne aspekty procedury na wypadek kontroli organów ścigania – case studies.
 • Kodeks antykorupcyjny to za mało – co jeszcze?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie miały jeszcze styczności z compliance, jak i osób, które chcą usystematyzować i poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z tego zakresu. Każdy blok szkoleniowy składa się z części teoretycznej, w której prowadzący przedstawiają kluczowe informacje dla danego bloku, a następnie z części praktycznej, która utrwala je w formie warsztatów czy case study opartych na rzeczywistych sytuacjach z praktyki. Część praktyczna szkolenia zostanie tak sformułowana by uczestnicy mogli w pierwszej kolejności samodzielnie podejść do stawianych problemów, a następnie skonfrontować je z zaproponowanymi rozwiązaniami.

Program szkolenia

Moduł I - Compliance w przedsiębiorstwie i organizacji – baza wiedzy | Online, 9.10.2024 r.

 1. Definicje i zasady compliance.
 2. Etyka biznesu i ład korporacyjny a CMS.
 3. Miejsce i znaczenie compliance w organizacji.
 4. Funkcje compliance.
 5. Niezależność funkcji compliance.
 6. Struktura compliance.
 7. Rola Compliance Officera, fukcje i miejsce w organizacji.
 8. Skuteczny system compliance w organizacji – współpraca z audytem, kontrola wewnętrzna i działem prawnym.

Moduł II - Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia | Online, 23.10.2024 r.

1. ESG

 • Aktualny stan prawny i perspektywy zmian.
 • Środowisko.
 • Społeczna odpowiedzialność.
 • Ład korporacyjny.
 • Część praktyczna: pokazanie przewodników, wytycznych, nowych projektowanych standardów raportowania.

2. Komunikacja do pracowników – w jaki sposób dotrzeć z przekazem?

 • Procedury:
  • Legal Design – jak pisać by być zrozumianym?
  • Transformacje językowe – ćwiczenia na tekście procedury i umowy. Porównania przed i po.
 • Szkolenia:
  • Efektywne formy komunikacji zasad compliance. Dlaczego należy szkolić pracowników?
  • Metody szkoleniowe – od klasycznego szkolenia po nowe formy dotarcia do pracowników – jak dobrać właściwą formę szkolenia?
  • Dokumentacja szkoleń.

Moduł III - Jak pracuje Compliance Officer? | Warsztaty stacjonarne - Warszawa, 6.11.2024 r.

1. Rozwiązywanie trudnych sytuacji przez CO

2. Jak prowadzić:

 • audyt dokumentacji,
 • audyt komunikacji.

3. Działania reaktywne

 • Cel działań – jak dbać o interes organizacji?
 • Kontakty z organami ścigania – kiedy i jak komunikować się z organami publicznymi?
 • Wyjaśnianie nieprawidłowości – metody zbierania dowodów, zasady prowadzenia i dokumentacji rozmów z pracownikami.
 • Działania naprawcze – tworzenie i realizacja planów naprawczych, czyli jak minimalizować straty?
 • Działania korygujące – co robić, by nieprawidłowość się nie powtórzyła?

4. Mapowanie ryzyka

 • Analiza otoczenia prawnego oraz organizacji in books oraz in action.
 • Metodologia oceny ryzyka – jak dobrze ważyć ryzyko?
 • Mapowanie ryzyka – horyzontalne i wertykalne – podstawowe obszary zainteresowania compliance.

5. Jak wdrażać skutecznie procedury wewnętrzne w organizacji - jak dobrze napisać procedurę?

 • Podstawowe elementy procedur.
 • Pułapki przy tworzeniu procedur.
 • Pisanie przykładowych procedur.

Moduł IV - Whistleblowing i postępowania wewnętrzne | Online, 20.11.2024 r.

1. Rola sygnalistów w organizacji – dlaczego warto promować kulturę speak-up?

2. Regulacje prawne - część teoretyczna

 • Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Ustawa o sygnalistach.
 • Ustawa AML
 • Ustawa o ofercie publicznej.
 • Prawo bankowe.

3. Projektowanie systemów whistleblowing w organizacji

 • Dzielenie zasobów.
 • Outsourcing procesu w ramach grupy.

4. Postępowanie ze zgłoszeniami wewnętrznymi

 • Metody zgłaszania - jak dobrać odpowiednie kanały?
 • Modelowy proces i kluczowe wyzwania - jak prowadzić postępowanie wewnętrzne?
 • Ochrona sygnalistów a ochrona interesów organizacji – jak pogodzić różne interesy?
 • Prowadzenie rejestru – jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?

Moduł V - Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów | Online, 4.12.2024 r.

1. AML

 • Istota prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Identyfikacja statusu instytucji obowiązanej.
 • Identyfikacja ryzyk.
 • Obowiązki instytucji obowiązanych związane z AML.
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.

2. Know your customer

 • Jak ocenić wiarygodność kontrahenta?
 • Metody weryfikacji kontrahentów – gdzie szukać informacji?
 • Jak stworzyć procedurę oraz czarną listę dostawców?

3. Sankcje

 • Rodzaje sankcji.
 • Różne reżimy prawne: UE, USA, UK, ONZ, Polska.
 • Konsekwencje złamania przepisów sankcyjnych.

Moduł VI - Efektywny system compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji | Warsztaty stacjonarne - Warszawa, 11.12.2024 r.

 1. Jak identyfikować ryzyka korupcyjne?
 2. Mechanizmy tworzenia ryzyk korupcyjnych i sposoby identyfikacji – case studies.
 3. Jak budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o normy ISO?
 4. Tworzenie efektywnych procedur antykorupcyjnych.
 5. Praktyczne aspekty procedury na wypadek kontroli organów ścigania – case studies.
 6. Kodeks antykorupcyjny to za mało – co jeszcze?

Prelegenci

Doradca prawny w zakresie compliance, antykorupcji, whistleblowing oraz prawa farmaceutycznego. Regularnie realizuje projekty polegające na budowaniu wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością, w tym tworzeniu regulacji...

Aplikantka radcowska, associate w kancelarii Rymarz Zdort Maruta w zespole compliance. Doradza w obszarach: compliance (w zakresie whistleblowingu, przeciwdziałania korupcji, AML/CFT, przestępczości białych kołnierzyków,...

Radczyni prawna, doktor nauk prawnych. Partner i szefowa zespołu compliance w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Laureatka nagrody Doradca Compliance Roku, przyznawanej przez Instytut Compliance. Członkini Komitetu Compliance...
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Prawo pracy.

Zapisy przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danej części kursu do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

Harmonogram zajęć*: 

 • Moduł I: Compliance w przedsiębiorstwie i organizacji – baza wiedzy (Online, 9.10.2024 r. 10:00-15:00)
 • Moduł II: Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem? (Online, 23.10.2024 r. 10:00-15:00)
 • Moduł III: Jak pracuje Compliance Officer? - praktyczne warsztaty (Warszawa, 6.11.2024 r. 10:00-15:00)
 • Moduł IV: Whistleblowing i postępowania wewnętrzne (Online, 20.11.2024 r. 10:00-15:00)
 • Moduł V: Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów (Online, 4.12.2024 r. 10:00-15:00)
 • Moduł VI: Efektywny system compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji - praktyczne warsztaty (Warszawa, 6.11.2024 r. 10:00-15:00)

*Zajęcia w ramach Modułu III i VI obdędą się stacjonarnie na terenie Warszawy. Informacja o dokładnej lokalizacji zostanie udostępniona wkrótce. 


Szkolenie stacjonarne

Warsztaty

Warsztaty

Szczegóły wkrótce, Warszawa

Część warsztatowa kursu (Moduł III i Moduł VI) odbędzie się stacjonarnie na terenie Warszawy. Szczegóły miejsca zostaną udostępnione wkrótce.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck