Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji 2024

Postępowanie cywilne 2024. Postępowanie pierwszoinstancyjne. Postępowanie klauzulowe i egzekucyjne. Postępowanie z udziałem konsumentów. Prekluzja dowodowa, doręczenia.

Od pozwu do wyroku - postępowanie przed sądem I instancji 2024

Opis szkolenia

Stosowanie KPC po zmianach dokonanych ustawą  z dnia 4.07.2019 r. ujawniło wiele błędów i praktycznych problemów. Wobec konieczności dokonania korekty w dniu 9.03.2023 r. (Dz.U. z 31.03.2023 r. poz. 614) wprowadzono ponad 150 zmian w ustawie. Jednak najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 7.07.2023 r. zaczęły obowiązywać od dnia 14.03.2024 r. Ustawa wprowadziła na stałe do KPC rozprawy zdalne znacznie modyfikując dotychczasowy sposób ich prowadzenia oraz reguluje nowe zasady dotyczące doręczeń elektronicznych pism sądowych przez Portal Informacyjny. Zakres zmian wymaga od pełnomocników dostosowania pracy do nowych wymagań procesowych.

Zakres wprowadzonych zmian był bardzo szeroki i dotyczył zarówno postępowania rozpoznawczego, jak i postępowań odwoławczych. Uchwalone zmiany objęły postępowanie pierwszoinstancyjne, postępowania odwoławcze, postępowanie klauzulowe i egzekucyjne.

Ustawa wprowadziła także nowy rodzaj postępowania odrębnego „postępowanie z udziałem konsumentów". Uchwalona ustawa zwiększa także zakres obowiązków procesowych pełnomocników zawodowych.

Szkolenie obejmować będzie tok postępowania pierwszoinstancyjnego od złożenia pozwu do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym jak i po przeprowadzeniu rozprawy. W zakresie postępowania pierwszoinstancyjnego omówione zostaną nowe regulacje dotyczące pełnomocnictw procesowych, zasad zgłaszania dowodów i formułowania wniosków dowodowych, prekluzji dowodowej, doręczeń dokonywanych w toku procesu pocztą i przez publikację w Portalu Informacyjnym. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie zarówno w sposób tradycyjny jak i w formie rozprawy zdalnej. Omówione zostaną nowe zasady rozpoznania sprawy na posiedzeniu zdalnym. Przedstawiony zostanie nowy model postępowania przygotowawczego i jego wpływ na dalsze postępowanie rozpoznawcze. Zostanie także omówiony nowy rodzaj postępowania odrębnego – postępowanie z udziałem konsumentów.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wskazanie głównych zmian zawartych w nowych przepisach i ich wpływu na obowiązki procesowe stron.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jak zmieniła się organizacja postępowania cywilnego,
 • jakie są nowe wymogi pozwu i pism procesowych,
 • o przebiegu postępowania przygotowawczego i jego skutkach,
 • jak zmieniły się zasady doręczeń do podmiotów wpisanych do KRS i przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz osób fizycznych,
 • jak przebiega procedura doręczenia pozwu przez powoda za pośrednictwem komornika i jakie koszty się z tym wiążą,
 • o możliwości wzajemnego doręczania pism procesowych e-mailem przez profesjonalnych pełnomocników,
 • co to jest Portal Informacyjny i jak działa,
 • jak są doręczane pisma sądowe pełnomocnikom zawodowym,
 • jakie są zasady planowania rozpraw,
 • kiedy sprawa może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym,
 • jakie są zasady prowadzenia rozpraw zdalnych,
 • o zeznaniach świadków stron i biegłych prowadzonych zdalnie,
 • o prekluzji dowodowej i jej skutkach,
 • jak zmieniły się zasady dotyczące powoływania dowodów i wniosków dowodowych,
 • o sposobie przeprowadzania dowodu z dokumentów,
 • o postanowieniach dowodowych,
 • o sposobie złożenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 KPC,
 • o zeznaniach świadka na piśmie,
 • o zmianach w zakresie dowodu z opinii biegłego,
 • o możliwości wykorzystania opinii sporządzonych przez biegłych w innych sprawach.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 


Prelegent zaprasza na szkolenie:

Program szkolenia

 1. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 2. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
 3. Doręczenia podmiotom wpisanym do KRS, podmiotom gospodarczym wpisanym do CEIDG i osobom fizycznym.
 4. Procedura doręczenia komorniczego na zlecenie powoda.
 5. Doręczanie pism sądowych pełnomocnikom zawodowym przez publikację w Portalu Informacyjnym.
 6. Tok postępowania przygotowawczego.
 7. Warunki formalne i techniczne przeprowadzenia wideokonferencji i posiedzenia zdalnego po 14 marca 2024 r.
 8. Zarządzenie posiedzenia zdalnego przez przewodniczącego z urzędu i na wniosek strony lub uczestnika.
 9. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków i stron oraz biegłych na posiedzeniu zdalnym.
 10. Sprzeciw wobec zdalnego przesłuchania świadka i strony. 
 11. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
 12. Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
 13. Zarzut potrącenia.
 14. Prekluzja dowodowa.
 15. Wnioski dowodowe.
 16. Podstawy pominięcia dowodów przez sąd.
 17. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
 18. Dowody z dokumentów złożonych do akt.
 19. Zeznania świadków na piśmie.
 20. Dowód z opinii biegłego.
 21. Zamknięcie rozprawy.

Prelegenci

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Uniwersytetu Wrocławskiego....
System Legalis

Dostęp do Systemu Legalis

Po szkoleniu otrzymasz 2-tygodniowy dostęp do Systemu Legalis Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium.

Zapisy trwają do dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu. Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.


Szkolenie online

ClickMeeting

Szkolenia online odbywają się przy użyciu platformy Clickmeeting. Nie później niż na 2 godziny przed startem danego szkolenia do uczestników zostanie wysłany e-mail z informacjami jak dołączyć do webinaru. W razie trudności lub nieotrzymania wiadomości (prosimy sprawdzić folder SPAM) z linkiem prosimy o kontakt: tel.: +48 22 311 22 22 lub [email protected].

Udział w szkoleniu można wziąć przy użyciu:

 • komputera z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11, MacOs 10.13 lub nowszej, Linux, Chrome OS wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Safari, Opera, Edge lub Firefox.
 • urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS lub Huawei HarmonyOS z zainstalowaną aplikacją ClickMeeting Webinars Meetings.

Szukasz szkolenia dla Twojego zespołu?

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego dopasowanego do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników. Przeprowadzimy je w formie stacjonarnej lub online oraz miejscu i terminie wskazanym przez Ciebie.

Dowiedz się więcej
Szkolenia zamknięte C.H.Beck